Alex Rayner

Fantasy points 0 20 2021 Round 6 2021: 20