Anthony Munkara

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 13 Round 2 2023: 14 Round 3 2023: 8 Round 4 2023: 38 Round 5 2023: 52 Round 7 2023: 16 Round 8 2023: 35 Round 9 2023: 66