Anthony Munkara

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 13 Round 2 2023: 14 Round 3 2023: 8 Round 4 2023: 38 Round 5 2023: 52 Round 7 2023: 16 Round 8 2023: 35 Round 9 2023: 66 Round 11 2023: 50 Round 14 2023: 57 Round 15 2023: 49 Round 17 2023: 49 Round 18 2023: 48 Round 19 2023: 22 Round 20 2023: 39