Anthony Scott

Fantasy points 2022 Round 22 2022: 139