Anthony Scott

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 120 140 2022 Round 22 2022: 139