Brett O'Hanlon

Fantasy points 0 20 40 2021 Round 1 2021: 44 Round 5 2021: 32