Edward Delany

Fantasy points 2021 2023 Round 1 2021: 35 Round 2 2021: 58 Round 4 2021: 44 Round 6 2021: 19 Round 11 2021: 40 Round 5 2023: 49 Round 7 2023: 48 Round 8 2023: 64