Jackson Thurlow

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 Round 1 2021: 61 Round 3 2021: 52 Round 4 2021: 34 Round 5 2021: 75 Round 6 2021: 80 Round 11 2021: 68 Round 12 2021: 61 Round 13 2021: 53