Jeremy Goddard

Fantasy points 0 20 40 2021 Round 2 2021: 55 Round 3 2021: 28 Round 4 2021: 47