John Roumeliotis

Fantasy points 0 20 40 60 2022 Round 17 2022: 41 Round 18 2022: 57 Round 19 2022: 44 Round 20 2022: 67 Round 22 2022: 50