Johnathan Haidon

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 13 2022: 50 Round 14 2022: 23