Kai Stretton

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 15 2022: 31 Round 16 2022: 55