Kayne Turner

Fantasy points 2022 2023 Round 17 2022: 26 Round 21 2022: 61 Round 8 2023: 70 Round 9 2023: 75 Round 10 2023: 80 Round 11 2023: 63 Round 12 2023: 59 Round 15 2023: 53 Round 16 2023: 65 Round 17 2023: 90