Kayne Turner

Fantasy points 0 20 40 60 2022 Round 17 2022: 26 Round 21 2022: 61