Luke Fellows

Fantasy points 0 20 40 60 2022 Round 10 2022: 45 Round 15 2022: 58