Marshall Poynter

Fantasy points 0 20 2021 Round 3 2021: 30