Anthony Brolic

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 120 2021 Round 1 2021: 76 Round 2 2021: 85 Round 3 2021: 76 Round 4 2021: 63 Round 5 2021: 103 Round 6 2021: 112 Round 11 2021: 63 Round 12 2021: 90 Round 13 2021: 124