Dayne Posthuma

Fantasy points 2023 Round 11 2023: 24 Round 12 2023: 19 Round 15 2023: 28 Round 18 2023: 26 Round 20 2023: 51 Round 21 2023: 21 Round 22 2023: 33