Elijah Reardon

Fantasy points 0 20 40 60 2021 Round 5 2021: 69 Round 12 2021: 35