Flynn Perez

Fantasy points 0 20 40 60 80 2022 Round 1 2022: 69 Round 2 2022: 84