Jackson Callow

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 2022 Round 10 2021: 65 Round 11 2021: 73 Round 12 2021: 59 Round 16 2021: 83 Round 1 2022: 77 Round 2 2022: 41 Round 3 2022: 46 Round 5 2022: 62 Round 8 2022: 78 Round 10 2022: 88 Round 11 2022: 68 Round 14 2022: 60