Jackson Callow

Fantasy points 2021 2022 Round 10 2021: 65 Round 11 2021: 73 Round 12 2021: 59 Round 16 2021: 83 Round 1 2022: 77 Round 2 2022: 41 Round 3 2022: 46 Round 5 2022: 62 Round 8 2022: 78 Round 10 2022: 88 Round 11 2022: 68 Round 14 2022: 60 Round 15 2022: 26 Round 16 2022: 42 Round 17 2022: 52 Round 18 2022: 50 Round 20 2022: 92 Round 21 2022: 32 Round 22 2022: 76 Round 23 2022: 45