Jackson McLachlan

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 81 Round 3 2021: 70 Round 4 2021: 38 Round 5 2021: 60 Round 6 2021: 85 Round 11 2021: 143 Round 12 2021: 43 Round 13 2021: 79 Round 1 2022: 82 Round 2 2022: 72 Round 3 2022: 76 Round 4 2022: 58 Round 6 2022: 37 Round 7 2022: 71 Round 9 2022: 55 Round 10 2022: 73 Round 11 2022: 55 Round 13 2022: 65 Round 14 2022: 56 Round 15 2022: 30 Round 16 2022: 89 Round 17 2022: 91 Round 19 2022: 29 Round 20 2022: 78 Round 21 2022: 67 Round 22 2022: 62