Jacob van Rooyen

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 120 2022 Round 1 2022: 98 Round 3 2022: 46 Round 4 2022: 41 Round 5 2022: 34 Round 6 2022: 52 Round 7 2022: 60 Round 8 2022: 120 Round 11 2022: 32 Round 12 2022: 71 Round 14 2022: 88