Jonathan Giles

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 Round 1 2021: 57 Round 2 2021: 49 Round 3 2021: 41 Round 5 2021: 92 Round 10 2021: 94 Round 11 2021: 57 Round 15 2021: 31