Josh Iacobaccio

Fantasy points 0 20 40 60 80 2022 Round 3 2022: 77 Round 4 2022: 51 Round 5 2022: 39 Round 6 2022: 38