Joshua Gibcus

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 18 2022: 42 Round 19 2022: 33