Leyton Chisholm

Fantasy points 2021 2022 Round 5 2021: 39 Round 6 2021: 96 Round 9 2021: 31 Round 10 2021: 42 Round 1 2022: 71 Round 2 2022: 78 Round 3 2022: 53 Round 4 2022: 65 Round 8 2022: 52 Round 9 2022: 97 Round 10 2022: 53 Round 12 2022: 69 Round 13 2022: 43 Round 15 2022: 93 Round 16 2022: 93 Round 17 2022: 109 Round 18 2022: 49 Round 19 2022: 63 Round 20 2022: 58 Round 22 2022: 54