Lloyd Johnston

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 17 2022: 13 Round 18 2022: 49