Miles Shepherd

Fantasy points 0 20 40 60 2022 Round 5 2022: 64 Round 12 2022: 27