Miles Shepherd

Fantasy points 2022 2023 Round 5 2022: 64 Round 12 2022: 27 Round 15 2022: 74 Round 19 2022: 43 Round 1 2023: 71 Round 2 2023: 74 Round 3 2023: 52 Round 4 2023: 19 Round 5 2023: 39 Round 11 2023: 40 Round 12 2023: 40