Nicholas Mellington

Fantasy points 2021 2022 Round 2 2021: 72 Round 3 2021: 95 Round 4 2021: 80 Round 10 2021: 71 Round 11 2021: 50 Round 13 2021: 44 Round 16 2021: 77 Round 6 2022: 67 Round 8 2022: 67 Round 9 2022: 50 Round 10 2022: 106 Round 11 2022: 82 Round 14 2022: 96 Round 15 2022: 90 Round 16 2022: 94 Round 18 2022: 55 Round 19 2022: 94 Round 20 2022: 77