Sam Clohesy

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 12 2021: 82 Round 13 2021: 42 Round 9 2022: 77 Round 10 2022: 91 Round 12 2022: 35 Round 13 2022: 54 Round 14 2022: 32 Round 1 2023: 65 Round 3 2023: 75 Round 4 2023: 47 Round 5 2023: 68 Round 7 2023: 55 Round 8 2023: 63 Round 9 2023: 47 Round 10 2023: 83 Round 11 2023: 59