Stefan Radovanovic

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 89 Round 2 2021: 43 Round 3 2021: 56 Round 4 2021: 75 Round 10 2021: 33 Round 11 2021: 72 Round 12 2021: 23 Round 16 2021: 48 Round 1 2022: 78 Round 2 2022: 63 Round 3 2022: 52 Round 4 2022: 66 Round 5 2022: 55 Round 6 2022: 80 Round 7 2022: 99 Round 9 2022: 73 Round 10 2022: 76 Round 12 2022: 74 Round 14 2022: 76 Round 16 2022: 40 Round 17 2022: 25 Round 18 2022: 45 Round 19 2022: 62 Round 21 2022: 55 Round 22 2022: 56 Round 23 2022: 43 Week 2 2022: 23