Teia Miles

Fantasy points 2021 2022 Round 2 2021: 73 Round 3 2021: 103 Round 4 2021: 81 Round 5 2021: 75 Round 10 2021: 81 Round 11 2021: 94 Round 13 2021: 83 Round 16 2021: 94 Round 1 2022: 82 Round 2 2022: 93 Round 3 2022: 91 Round 4 2022: 118 Round 6 2022: 100 Round 7 2022: 126 Round 8 2022: 65 Round 9 2022: 77 Round 10 2022: 112 Round 11 2022: 66 Round 13 2022: 100 Round 14 2022: 121 Round 15 2022: 117 Round 18 2022: 114 Round 19 2022: 56 Round 20 2022: 27 Round 22 2022: 75