Thomas Panuccio

Fantasy points 2022 2023 Round 1 2022: 26 Round 2 2022: 83 Round 3 2022: 36 Round 4 2022: 63 Round 6 2022: 30 Round 7 2022: 62 Round 9 2022: 53 Round 10 2022: 47 Round 11 2022: 59 Round 13 2022: 28 Round 14 2022: 46 Round 15 2022: 34 Round 6 2023: 77 Round 7 2023: 44 Round 8 2023: 82 Round 10 2023: 62 Round 11 2023: 44 Round 16 2023: 31 Round 17 2023: 31 Round 18 2023: 44