Timothy Garvey

Fantasy points 0 20 40 60 2021 Round 2 2021: 40 Round 3 2021: 45 Round 5 2021: 30 Round 6 2021: 57 Round 9 2021: 43 Round 10 2021: 58