Richmond VFL
5.7 37

Round 2
Swinburne Centre
24/04/2021 13:00

Casey Demons
13.18 96

-60 -40 -20 0 20 40 60 Q1 1m3s BEHIND Richmond VFL Richmond VFL 0.1 v CSY 0.0 Q1 1m52s BEHIND Richmond VFL Richmond VFL 0.2 v CSY 0.0 Q1 4m4s GOAL Richmond VFL Richmond VFL 1.2 v CSY 0.0 Q1 5m11s BEHIND CSY Richmond VFL 1.2 v CSY 0.1 Q1 6m0s BEHIND CSY Richmond VFL 1.2 v CSY 0.2 Q1 7m6s BEHIND Richmond VFL Richmond VFL 1.3 v CSY 0.2 Q1 9m35s GOAL CSY Richmond VFL 1.3 v CSY 1.2 Q1 12m22s BEHIND CSY Richmond VFL 1.3 v CSY 1.3 Q1 13m43s BEHIND Richmond VFL Richmond VFL 1.4 v CSY 1.3 Q1 14m44s GOAL CSY Richmond VFL 1.4 v CSY 2.3 Q1 17m1s GOAL CSY Richmond VFL 1.4 v CSY 3.3 Q1 20m1s BEHIND CSY Richmond VFL 1.4 v CSY 3.4 Q1 21m25s GOAL CSY Richmond VFL 1.4 v CSY 4.4 Q1 23m36s GOAL Richmond VFL Richmond VFL 2.4 v CSY 4.4 Q1 26m19s GOAL CSY Richmond VFL 2.4 v CSY 5.4 Q2 5m21s GOAL CSY Richmond VFL 2.4 v CSY 6.4 Q2 7m1s GOAL CSY Richmond VFL 2.4 v CSY 7.4 Q2 8m47s BEHIND CSY Richmond VFL 2.4 v CSY 7.5 Q2 12m10s BEHIND CSY Richmond VFL 2.4 v CSY 7.6 Q2 16m7s BEHIND CSY Richmond VFL 2.4 v CSY 7.7 Q2 19m27s GOAL CSY Richmond VFL 2.4 v CSY 8.7 Q2 25m9s BEHIND CSY Richmond VFL 2.4 v CSY 8.8 Q2 27m35s GOAL Richmond VFL Richmond VFL 3.4 v CSY 8.8 Q2 30m48s BEHIND Richmond VFL Richmond VFL 3.5 v CSY 8.8 Q3 4m40s BEHIND CSY Richmond VFL 3.5 v CSY 8.9 Q3 6m20s GOAL Richmond VFL Richmond VFL 4.5 v CSY 8.9 Q3 8m23s GOAL CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 9.9 Q3 13m33s BEHIND CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 9.10 Q3 16m3s GOAL CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 10.10 Q3 18m46s RUSHED BEHIND CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 10.11 Q3 21m20s BEHIND CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 10.12 Q3 23m5s GOAL CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 11.12 Q3 27m45s RUSHED BEHIND CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 11.13 Q3 30m1s RUSHED BEHIND CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 11.14 Q4 3m1s GOAL CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 12.14 Q4 6m17s RUSHED BEHIND CSY Richmond VFL 4.5 v CSY 12.15 Q4 10m53s GOAL Richmond VFL Richmond VFL 5.5 v CSY 12.15 Q4 13m21s BEHIND CSY Richmond VFL 5.5 v CSY 12.16 Q4 14m49s BEHIND CSY Richmond VFL 5.5 v CSY 12.17 Q4 16m21s BEHIND Richmond VFL Richmond VFL 5.6 v CSY 12.17 Q4 18m20s BEHIND CSY Richmond VFL 5.6 v CSY 12.18 Q4 25m49s GOAL CSY Richmond VFL 5.6 v CSY 13.18 Q4 27m4s BEHIND Richmond VFL Richmond VFL 5.7 v CSY 13.18