Austin Bradtke

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 36 Round 2 2021: 43 Round 3 2021: 68 Round 5 2021: 46 Round 6 2021: 25 Round 11 2021: 33 Round 12 2021: 28 Round 13 2021: 44 Round 16 2021: 22 Round 1 2022: 72 Round 2 2022: 54 Round 3 2022: 49 Round 11 2022: 34 Round 12 2022: 21 Round 14 2022: 41 Round 15 2022: 50 Round 16 2022: 62 Round 17 2022: 71 Round 18 2022: 26 Round 20 2022: 60 Round 21 2022: 65 Round 4 2023: 10