Casey Demons
12.11 83

Round 11
MCG
04/06/2022 15:45

Sydney Swans
6.8 44

-40 -20 0 20 40 Q1 1m4s BEHIND CSY CSY 0.1 v SYD 0.0 Q1 3m47s GOAL SYD CSY 0.1 v SYD 1.0 Q1 6m2s RUSHED BEHIND CSY CSY 0.2 v SYD 1.0 Q1 8m34s GOAL CSY CSY 1.2 v SYD 1.0 Q1 12m21s GOAL CSY CSY 2.2 v SYD 1.0 Q1 15m18s GOAL CSY CSY 3.2 v SYD 1.0 Q1 19m27s BEHIND CSY CSY 3.3 v SYD 1.0 Q1 27m11s BEHIND CSY CSY 3.4 v SYD 1.0 Q2 2m53s BEHIND CSY CSY 3.5 v SYD 1.0 Q2 4m50s BEHIND SYD CSY 3.5 v SYD 1.1 Q2 5m47s BEHIND CSY CSY 3.6 v SYD 1.1 Q2 7m31s GOAL SYD CSY 3.6 v SYD 2.1 Q2 10m38s BEHIND CSY CSY 3.7 v SYD 2.1 Q2 11m49s BEHIND CSY CSY 3.8 v SYD 2.1 Q2 12m51s GOAL CSY CSY 4.8 v SYD 2.1 Q2 16m24s BEHIND SYD CSY 4.8 v SYD 2.2 Q2 17m53s GOAL SYD CSY 4.8 v SYD 3.2 Q2 20m50s BEHIND SYD CSY 4.8 v SYD 3.3 Q2 23m27s BEHIND SYD CSY 4.8 v SYD 3.4 Q2 25m10s GOAL SYD CSY 4.8 v SYD 4.4 Q2 27m6s RUSHED BEHIND SYD CSY 4.8 v SYD 4.5 Q3 2m52s GOAL CSY CSY 5.8 v SYD 4.5 Q3 5m23s GOAL CSY CSY 6.8 v SYD 4.5 Q3 7m38s GOAL CSY CSY 7.8 v SYD 4.5 Q3 9m28s RUSHED BEHIND CSY CSY 7.9 v SYD 4.5 Q3 12m3s GOAL CSY CSY 8.9 v SYD 4.5 Q3 14m16s BEHIND SYD CSY 8.9 v SYD 4.6 Q3 15m31s BEHIND SYD CSY 8.9 v SYD 4.7 Q3 24m36s RUSHED BEHIND CSY CSY 8.10 v SYD 4.7 Q3 30m49s BEHIND SYD CSY 8.10 v SYD 4.8 Q4 6m42s BEHIND CSY CSY 8.11 v SYD 4.8 Q4 9m53s GOAL SYD CSY 8.11 v SYD 5.8 Q4 11m50s GOAL CSY CSY 9.11 v SYD 5.8 Q4 15m54s GOAL CSY CSY 10.11 v SYD 5.8 Q4 19m46s GOAL CSY CSY 11.11 v SYD 5.8 Q4 22m14s GOAL CSY CSY 12.11 v SYD 5.8 Q4 24m39s GOAL SYD CSY 12.11 v SYD 6.8