Atu Bosenavulagi

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 2022 Round 5 2021: 59 Round 6 2021: 32 Round 10 2021: 71 Round 12 2021: 78 Round 2 2022: 72 Round 10 2022: 87 Round 14 2022: 39