Colby Nanya

Fantasy points 0 20 40 60 2022 Round 2 2022: 48 Round 3 2022: 55 Round 5 2022: 72 Round 6 2022: 33 Round 7 2022: 36 Round 8 2022: 30 Round 12 2022: 33 Round 14 2022: 45 Round 15 2022: 54 Round 16 2022: 66 Round 17 2022: 58 Round 18 2022: 16 Round 22 2022: 53