Jacob Brown

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 3 2022: 52