James Trezise

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 66 Round 2 2023: 60 Round 3 2023: 54 Round 4 2023: 71 Round 5 2023: 99 Round 6 2023: 75 Round 8 2023: 119 Round 9 2023: 68 Round 11 2023: 93 Round 12 2023: 68 Round 13 2023: 64 Round 15 2023: 85 Round 16 2023: 90 Round 17 2023: 91 Round 18 2023: 63 Round 20 2023: 76 Round 21 2023: 70 Round 22 2023: 58