James Tsitas

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 120 2022 Round 1 2022: 87 Round 2 2022: 118 Round 6 2022: 83 Round 7 2022: 124 Round 9 2022: 93 Round 11 2022: 84 Round 13 2022: 69 Round 14 2022: 83