James Tsitas

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 120 2022 Round 1 2022: 87 Round 2 2022: 118 Round 6 2022: 83 Round 7 2022: 124 Round 9 2022: 93 Round 11 2022: 84 Round 13 2022: 69 Round 14 2022: 83 Round 16 2022: 101 Round 17 2022: 116 Round 18 2022: 75 Round 19 2022: 92 Round 21 2022: 104 Round 22 2022: 89 Round 23 2022: 87 Semi Finals 2022: 130 Preliminary Finals 2022: 95