James Tsitas

Fantasy points 2022 2023 Round 1 2022: 87 Round 2 2022: 118 Round 6 2022: 83 Round 7 2022: 124 Round 9 2022: 93 Round 11 2022: 84 Round 13 2022: 69 Round 14 2022: 83 Round 16 2022: 101 Round 17 2022: 116 Round 18 2022: 75 Round 19 2022: 92 Round 21 2022: 104 Round 22 2022: 89 Round 23 2022: 87 Semi Finals 2022: 130 Preliminary Finals 2022: 95 Round 1 2023: 51 Round 2 2023: 71 Round 3 2023: 110 Round 5 2023: 90 Round 6 2023: 105 Round 9 2023: 89 Round 10 2023: 63 Round 11 2023: 109