Misilifi Faimalo

Fantasy points 2022 2023 Round 3 2022: 40 Round 4 2022: 17 Round 5 2022: 53 Round 14 2022: 45 Round 15 2022: 20 Round 17 2022: 33 Round 20 2022: 23 Round 1 2023: 31 Round 2 2023: 25 Round 4 2023: 44 Round 5 2023: 16 Round 8 2023: 35 Round 9 2023: 64