Nakia Cockatoo

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 50 Round 2 2021: 54 Round 5 2021: 33 Round 6 2021: 51 Round 8 2021: 60 Round 10 2021: 17 Round 13 2021: 82 Round 15 2021: 61 Round 5 2022: 60 Round 6 2022: 61 Round 7 2022: 15 Round 10 2022: 57 Round 11 2022: 93 Round 12 2022: 38 Round 14 2022: 59 Round 15 2022: 98 Round 18 2022: 54 Round 20 2022: 21 Round 21 2022: 23 Round 22 2022: 50 Round 23 2022: 31 Semi Finals 2022: 57 Preliminary Finals 2022: 72 Round 1 2023: 60 Round 2 2023: 60 Round 3 2023: 56 Round 4 2023: 94 Round 5 2023: 108 Round 7 2023: 76 Round 8 2023: 75 Round 9 2023: 80 Round 10 2023: 58