Nakia Cockatoo

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 2022 Round 1 2021: 50 Round 2 2021: 54 Round 5 2021: 33 Round 6 2021: 51 Round 8 2021: 60 Round 10 2021: 17 Round 13 2021: 82 Round 15 2021: 61 Round 5 2022: 60 Round 6 2022: 61 Round 7 2022: 15 Round 10 2022: 57 Round 11 2022: 93 Round 12 2022: 38