Nathan Oakes

Fantasy points 0 20 40 60 2021 Round 1 2021: 60 Round 3 2021: 45 Round 12 2021: 9 Round 13 2021: 34