Thomas Berry

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 3 2021: 109 Round 5 2021: 46 Round 6 2021: 100 Round 8 2021: 97 Round 11 2021: 104 Round 13 2021: 107 Round 15 2021: 103 Round 2 2022: 132 Round 3 2022: 60 Round 5 2022: 108 Round 6 2022: 85 Round 9 2022: 115 Round 10 2022: 67 Round 11 2022: 94 Round 12 2022: 128 Round 15 2022: 63 Round 17 2022: 118 Round 18 2022: 25 Round 1 2023: 53 Round 3 2023: 58 Round 5 2023: 87 Round 6 2023: 103 Round 14 2023: 65 Round 15 2023: 102 Round 16 2023: 60 Round 18 2023: 89 Round 19 2023: 52 Round 21 2023: 72