Casey Demons
6.13 49

Round 21
Casey Fields
14/08/2022 12:00

Carlton
5.3 33

-20 -10 0 10 20 Q1 0m52s GOAL CSY CSY 1.0 v CAR 0.0 Q1 3m1s BEHIND CSY CSY 1.1 v CAR 0.0 Q1 7m44s BEHIND CAR CSY 1.1 v CAR 0.1 Q1 9m47s BEHIND CSY CSY 1.2 v CAR 0.1 Q1 12m33s BEHIND CSY CSY 1.3 v CAR 0.1 Q1 16m47s RUSHED BEHIND CSY CSY 1.4 v CAR 0.1 Q1 23m28s GOAL CAR CSY 1.4 v CAR 1.1 Q2 1m16s GOAL CSY CSY 2.4 v CAR 1.1 Q2 4m25s BEHIND CAR CSY 2.4 v CAR 1.2 Q2 11m56s RUSHED BEHIND CSY CSY 2.5 v CAR 1.2 Q2 13m49s GOAL CSY CSY 3.5 v CAR 1.2 Q2 16m34s GOAL CAR CSY 3.5 v CAR 2.2 Q2 19m18s GOAL CAR CSY 3.5 v CAR 3.2 Q2 22m23s RUSHED BEHIND CSY CSY 3.6 v CAR 3.2 Q2 24m54s BEHIND CSY CSY 3.7 v CAR 3.2 Q2 32m8s GOAL CAR CSY 3.7 v CAR 4.2 Q3 2m43s BEHIND CSY CSY 3.8 v CAR 4.2 Q3 6m26s BEHIND CAR CSY 3.8 v CAR 4.3 Q3 11m49s BEHIND CSY CSY 3.9 v CAR 4.3 Q3 18m6s RUSHED BEHIND CSY CSY 3.10 v CAR 4.3 Q3 19m5s RUSHED BEHIND CSY CSY 3.11 v CAR 4.3 Q3 20m43s BEHIND CSY CSY 3.12 v CAR 4.3 Q3 23m50s GOAL CSY CSY 4.12 v CAR 4.3 Q4 3m46s GOAL CAR CSY 4.12 v CAR 5.3 Q4 13m23s GOAL CSY CSY 5.12 v CAR 5.3 Q4 16m41s BEHIND CSY CSY 5.13 v CAR 5.3 Q4 26m59s GOAL CSY CSY 6.13 v CAR 5.3