Domanic Akuei

Fantasy points 2022 2023 2024 Round 1 2022: 16 Round 2 2022: 13 Round 3 2022: 20 Round 4 2022: 42 Round 5 2022: 39 Round 6 2022: 6 Round 7 2022: 23 Round 9 2022: 40 Round 10 2022: 38 Round 12 2022: 34 Round 13 2022: 17 Round 16 2022: 18 Round 17 2022: 28 Round 18 2022: 21 Round 19 2022: 11 Round 21 2022: 8 Round 22 2022: 9 Round 23 2022: 41 Week 2 2022: 32 Round 1 2023: 32 Round 2 2023: 51 Round 3 2023: 55 Round 4 2023: 43 Round 5 2023: 56 Round 6 2023: 40 Round 7 2023: 40 Round 9 2023: 28 Round 10 2023: 44 Round 11 2023: 25 Round 12 2023: 29 Round 13 2023: 25 Round 16 2023: 20 Round 18 2023: 39 Round 19 2023: 23 Round 21 2023: 63 Round 22 2023: 23 Round 2 2024: 31 Round 3 2024: 10 Round 5 2024: 58 Round 6 2024: 63 Round 7 2024: 39 Round 8 2024: 33