Domanic Akuei

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 1 2022: 16 Round 2 2022: 13 Round 3 2022: 20 Round 4 2022: 42 Round 5 2022: 39 Round 6 2022: 6 Round 7 2022: 23 Round 9 2022: 40 Round 10 2022: 38 Round 12 2022: 34 Round 13 2022: 17 Round 16 2022: 18 Round 17 2022: 28 Round 18 2022: 21 Round 19 2022: 11 Round 21 2022: 8 Round 22 2022: 9 Round 23 2022: 41 Semi Finals 2022: 32