Brisbane Lions
10.11 71

Round 22
Moreton Bay
20/08/2022 11:35
23

Casey Demons
8.9 57

-60 -40 -20 0 20 40 60 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 1 0m22s GOAL 6 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q1 0m22s GOAL BLR BLR 1.0 v CSY 0.0 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 1 4m36s GOAL 6 a 0} - 4 - 200 - 50]]> Q1 4m36s GOAL CSY BLR 1.0 v CSY 1.0 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 1 6m46s BEHIND 1 a -1} - 4 - 200 - 50]]> Q1 6m46s BEHIND CSY BLR 1.0 v CSY 1.1 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 1 7m58s BEHIND 1 a -2} - 4 - 200 - 50]]> Q1 7m58s BEHIND CSY BLR 1.0 v CSY 1.2 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 1 9m15s BEHIND 1 h -1} - 4 - 200 - 50]]> Q1 9m15s BEHIND BLR BLR 1.1 v CSY 1.2 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 1 10m32s GOAL 6 h 5} - 4 - 200 - 50]]> Q1 10m32s GOAL BLR BLR 2.1 v CSY 1.2 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 1 16m36s BEHIND 1 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q1 16m36s BEHIND CSY BLR 2.1 v CSY 1.3 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 1 17m41s GOAL 6 h 10} - 4 - 200 - 50]]> Q1 17m41s GOAL BLR BLR 3.1 v CSY 1.3 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 1 20m14s BEHIND 1 h 11} - 4 - 200 - 50]]> Q1 20m14s BEHIND BLR BLR 3.2 v CSY 1.3 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 1 21m16s GOAL 6 a 5} - 4 - 200 - 50]]> Q1 21m16s GOAL CSY BLR 3.2 v CSY 2.3 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 1 23m27s BEHIND 1 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q1 23m27s BEHIND CSY BLR 3.2 v CSY 2.4 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 1 24m47s BEHIND 1 a 3} - 4 - 200 - 50]]> Q1 24m47s BEHIND CSY BLR 3.2 v CSY 2.5 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 2 2m49s BEHIND 1 h 4} - 4 - 200 - 50]]> Q2 2m49s BEHIND BLR BLR 3.3 v CSY 2.5 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 2 3m47s GOAL 6 a -2} - 4 - 200 - 50]]> Q2 3m47s GOAL CSY BLR 3.3 v CSY 3.5 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 2 9m19s GOAL 6 a -8} - 4 - 200 - 50]]> Q2 9m19s GOAL CSY BLR 3.3 v CSY 4.5 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 2 11m35s BEHIND 1 h -7} - 4 - 200 - 50]]> Q2 11m35s BEHIND BLR BLR 3.4 v CSY 4.5 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 2 13m44s GOAL 6 h -1} - 4 - 200 - 50]]> Q2 13m44s GOAL BLR BLR 4.4 v CSY 4.5 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 2 15m46s GOAL 6 h 5} - 4 - 200 - 50]]> Q2 15m46s GOAL BLR BLR 5.4 v CSY 4.5 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 2 22m33s BEHIND 1 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q2 22m33s BEHIND BLR BLR 5.5 v CSY 4.5 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 2 23m26s GOAL 6 a 0} - 4 - 200 - 50]]> Q2 23m26s GOAL CSY BLR 5.5 v CSY 5.5 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 3 5m45s GOAL 6 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q3 5m45s GOAL BLR BLR 6.5 v CSY 5.5 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 3 10m40s GOAL 6 a 0} - 4 - 200 - 50]]> Q3 10m40s GOAL CSY BLR 6.5 v CSY 6.5 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 3 13m59s BEHIND 1 h 1} - 4 - 200 - 50]]> Q3 13m59s BEHIND BLR BLR 6.6 v CSY 6.5 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 3 17m59s GOAL 6 h 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 17m59s GOAL BLR BLR 7.6 v CSY 6.5 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 3 20m50s BEHIND 1 h 8} - 4 - 200 - 50]]> Q3 20m50s BEHIND BLR BLR 7.7 v CSY 6.5 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 3 22m44s BEHIND 1 a 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 22m44s BEHIND CSY BLR 7.7 v CSY 6.6 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 3 24m36s GOAL 6 h 13} - 4 - 200 - 50]]> Q3 24m36s GOAL BLR BLR 8.7 v CSY 6.6 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 3 26m0s BEHIND 1 h 14} - 4 - 200 - 50]]> Q3 26m0s BEHIND BLR BLR 8.8 v CSY 6.6 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 4 6m59s BEHIND 1 a 13} - 4 - 200 - 50]]> Q4 6m59s BEHIND CSY BLR 8.8 v CSY 6.7 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 4 8m0s GOAL 6 h 19} - 4 - 200 - 50]]> Q4 8m0s GOAL BLR BLR 9.8 v CSY 6.7 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 4 10m24s RUSHED BEHIND 1 h 20} - 4 - 200 - 50]]> Q4 10m24s RUSHED BEHIND BLR BLR 9.9 v CSY 6.7 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 4 11m50s RUSHED BEHIND 1 a 19} - 4 - 200 - 50]]> Q4 11m50s RUSHED BEHIND CSY BLR 9.9 v CSY 6.8 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 4 14m17s GOAL 6 a 13} - 4 - 200 - 50]]> Q4 14m17s GOAL CSY BLR 9.9 v CSY 7.8 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 4 16m53s BEHIND 1 a 12} - 4 - 200 - 50]]> Q4 16m53s BEHIND CSY BLR 9.9 v CSY 7.9 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 4 20m8s GOAL 6 h 18} - 4 - 200 - 50]]> Q4 20m8s GOAL BLR BLR 10.9 v CSY 7.9 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 4 21m37s BEHIND 1 h 19} - 4 - 200 - 50]]> Q4 21m37s BEHIND BLR BLR 10.10 v CSY 7.9 <![CDATA[ {321 csy <nil> <nil> <nil> 4 22m56s GOAL 6 a 13} - 4 - 200 - 50]]> Q4 22m56s GOAL CSY BLR 10.10 v CSY 8.9 <![CDATA[ {321 brl <nil> <nil> <nil> 4 24m26s BEHIND 1 h 14} - 4 - 200 - 50]]> Q4 24m26s BEHIND BLR BLR 10.11 v CSY 8.9
Lineups