Blake O'Leary

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 2022 Round 1 2021: 29 Round 2 2021: 35 Round 5 2021: 36 Round 6 2021: 38 Round 12 2021: 84 Round 2 2022: 18 Round 12 2022: 57