Blake O'Leary

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 29 Round 2 2021: 35 Round 5 2021: 36 Round 6 2021: 38 Round 12 2021: 84 Round 2 2022: 18 Round 12 2022: 57 Round 14 2022: 56 Round 15 2022: 54 Round 16 2022: 78 Round 17 2022: 101 Round 18 2022: 65 Round 20 2022: 58 Round 21 2022: 36 Round 10 2023: 62 Round 11 2023: 53 Round 12 2023: 46 Round 13 2023: 68 Round 15 2023: 46 Round 16 2023: 60 Round 17 2023: 104 Round 18 2023: 43 Round 19 2023: 53 Round 21 2023: 60 Round 22 2023: 71