Cameron Polson

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 2 2021: 22 Round 3 2021: 89 Round 4 2021: 57 Round 5 2021: 43 Round 10 2021: 64 Round 11 2021: 53 Round 13 2021: 45 Round 16 2021: 53 Round 1 2022: 34 Round 6 2022: 0 Round 16 2022: 54 Round 18 2022: 49 Round 19 2022: 50 Round 20 2022: 59 Round 22 2022: 36 Round 5 2023: 42 Round 7 2023: 30 Round 8 2023: 78 Round 9 2023: 46 Round 11 2023: 63 Round 12 2023: 88 Round 13 2023: 46 Round 15 2023: 82 Round 16 2023: 34 Round 18 2023: 20 Round 20 2023: 51 Week 1 2023: 19 Week 2 2023: 48