Cameron Polson

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 2022 Round 2 2021: 22 Round 3 2021: 89 Round 4 2021: 57 Round 5 2021: 43 Round 10 2021: 64 Round 11 2021: 53 Round 13 2021: 45 Round 16 2021: 53 Round 1 2022: 34 Round 6 2022: 0 Round 16 2022: 54 Round 18 2022: 49 Round 19 2022: 50 Round 20 2022: 59 Round 22 2022: 36