Jaelen Pavlidis

Fantasy points 0 20 40 60 2022 Round 18 2022: 68 Round 19 2022: 18