Jaelen Pavlidis

Fantasy points 2022 2023 Round 18 2022: 68 Round 19 2022: 18 Round 1 2023: 70 Round 2 2023: 61 Round 3 2023: 41 Round 5 2023: 41 Round 6 2023: 50 Round 7 2023: 4 Round 11 2023: 74 Round 12 2023: 69 Round 13 2023: 61 Round 15 2023: 28 Round 16 2023: 19 Round 17 2023: 43 Round 18 2023: 42 Round 20 2023: 55 Round 21 2023: 59 Round 22 2023: 54